Wednesday, November 7, 2012

ಜೀವನೋತ್ಸವ

ಅದೆಲ್ಲೋ ಕಳೆದು ಹೋದ ದಿನಗಳ
ಅರಸುತ್ತ ಹೊರಟೆ ನಾ
ಕುವೆಂಪು ಹೆಣೆದ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಚಿತ್ತಾರ
ಗರಿಗೆದರಿತು ಕಣ್ಮುಂದೆ

ಮೊಗದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಕೊಳದಲಿ
ತಣ್ಣನೆ ಗಾಳಿಯು ಬೀಸಲು
ಅಲೆಯಲಿ ಕಳೆದುಹೋದ ಚಂದ್ರನ
ಕೆಣಕಲು ಮನಸು ನಿರ್ಮಲ

ಕಡಲದಡಿಯಲಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಗುರುತುಗಳ
ರಮಿಸಲು ನಿಯೋಜಿತ ಕಾರಂತರ ಅಲೆಗಳು
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದಗಳು ಚಂದಗಾಣಲು
ನನ್ನೊಳಗಿನ ಮುತ್ತು ಚಿಪ್ಪೊಳಗೆ

ಗಗನಚುಂಬಿ ಕನಸುಗಳ ತೆಂಗು ಮರಗಳು
ಭೋರ್ಗರೆವ ಕನ್ನಡ ಕಂಪಿನ ಹಿಮ್ಮೇಳ
ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬರುವ ನನ್ನಯ ಕವನ
ಜೀವನೋತ್ಸವ ಅದುವೇ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ

This is a poem (written in Kannada) that won me the 2nd Prize, in the Poetry competition held as part of Karnataka Rajyotsava Celebration at SAP.

Monday, July 23, 2012

Eight miles..


Linking to The Mag & MYM

Shadow grew taller than life..
Your name lightened up my path..

Rabbits that played in the moon..
Are my companions in the empty streets..

After eight miles, my shoelaces still intact..
Like I have your thoughts tied my heart..

Months will vanish midst serenity of dark nights..
Till Knight with shining armour kills our shadows..

Monday, July 16, 2012

Last word..Mixed feelings
Razor sharp deep rays
The last word

Unique prompts
Heart warming visions
The last word

Fireflies glowed
Sketches in darkness
The last word
I henceforth won't be writing poetry in this unique form- haiku. Journey has been splendid. Lot of new idea, criticism, praises, friendships, just like Firefly sketching in darkness. I'll try my luck with other forms. Perfect prompt to end too! Thank you all and best wishes! 

This Haiku is written for Haiku Heights and Haiku My Heart. The prompt for this week is First.

Saturday, July 7, 2012

Inner voice..

Image-In Mysore, by Admin

Gaze at stars
Count one two till it
Falls for you

Pluck the rose
Look into her eyes
Hear deep breaths

Inner voice
Reads vital heart graphs
To beat peaks


Inner voice wants us to scale the unimaginable heights, friend, set out for this journey, take a deep breath, get the stars shining and yes, we will do it. Knock inner self daily, beak the peaks!

This Haiku is written for Haiku Heights and Haiku My Heart. The prompt for this week is Vital.


Wednesday, July 4, 2012

Cheers buddy..


I have stopped counting syllables today
Instead, will reckon on the breath it takes!

Seven days spent, I’ll remember the night
For the strong winds that blew me to you!

I rub my open eyes, it feels like a dream
That, I always wanted to play and pause!

Our buddy paths may never cross swords;

But for the memories made, journey destined,
Cheers! To the Art that lit our living!

Sunday, July 1, 2012

Silent sixers..

Image-Serene Forts, By AdminSilent six
Leaves that I picked
Tales untold

Humble lives
Unleashed true spirit
Kindles life

Days to come
Strengthens serene forts
Prospers globe
Life, a laboratory of experiments, nurtures us with the experiences and spirits of the people whom we meet on the path to destiny. Remember them, acknowledge them, love them! Strengthen your serene forts!

This Haiku is written for Haiku Heights and Haiku My Heart. The prompt for this week is True.

Thank you for your wonderful comments, silent likes/shares for my haiku- Masks of Wonderland that I wrote for a poetry competition by Manipal Blog.com. I am proud of my forts!

Saturday, June 23, 2012

Lone world..

Image- Lone word, By Admin


All the time
I smiled at strangers
World at me


Never thought
Twice before I walked
Held new hands

Names misspelt
Mom is the lone word
Voiced my soul
It's a heartfelt haiku. Let's make this world a true global village. Hold new hands!

This Haiku is written for Haiku Heights and Haiku My Heart. The prompt for this week is Support.

Please read my haiku- Masks of Wonderland that I wrote for a poetry competition by Manipal Blog.com. I'll highly appreciate your comments, likes and shares. Thank you for your constant Support (Thanks Leo for the right timing of the prompt!). 

Saturday, June 16, 2012

Dolphin pod..

Image- Symphony,By Admin

Snowy song
Rises from the sea
Shore calms tides

Dolphin pod
Crafting symphony
 Leaps to sky

Huntsman marks
Poor soul reap riches
Guns wisdomIf we look around, our ecosystem is really a wonderland. Time again, man has repeatedly hurt it. To an extent that our fellow beings have become extinct. With wisdom, save the world, save our friends!

This Haiku is written for Haiku Heights and Haiku My Heart. The prompt for this week is Wisdom.

Saturday, June 9, 2012

Seven shades..

Image- Seven shades, By AdminA peacock
Sheds a feather for
First shower

Seven shades
In a moonless night
Tempts to fetch

Distant dreams
Ordinary me
Pen marvels 

Goals are always at a distance. Or to put it in a different way- distant things become our goals. Why confine goals to a thing or an object, make it a dream, make it a marvel!

This Haiku is written for Haiku HeightsOSI and Haiku My Heart. The prompt for this week is Ordinary.

Saturday, June 2, 2012

Glowing lamp..

Image-Glowing lamp, By Admin

Scattered books
Zillion good luck notes
Hidden mails

Goodbye hugs
Emotional heart
Set on fire

Set on fire
Lamp is bound to glow
Rest I lock


We move on. Or rather life moves on. Graduation time is a crucial point as world thinks that we are capable of delivering wonders. Dreams gone, goals ahead. Celebrate that it happened. Lock the treasures!

This Haiku is written for Haiku Heights and Haiku My Heart. The prompt for this week is Lock.

Saturday, May 26, 2012

Mango tree..

Image-Tree and huts, By AdminMany rains
From small seed to sweet
Ripe mangoes

Savor joys
Of the first harvest
Pluck the toil

Carefree tree
Survives one more day
Mangoes ripe

Joy of first mango in the garden inspired this haiku. A message also being try to convey- most of us value things only when we realise it's worth. The mango tree lived a carefree life, from an unknown seed it had sprouted, had seen many summers, fed always by mother earth!. From now on, you get attention, water and love!

This Haiku is written for Haiku Heights. The prompt for this week is Joy.

Wednesday, May 23, 2012

Life in life..

Image:life in Life, By Admin

First page flips
Pursuit of knowledge
Marks the birth

Deep valleys
Attempt to explore
Veiled burrows

In learned path
Enlightened eyes seek
life in Life


Mankind, has Innovated over the years, primary reason being the education. The day we set out for the journey, we are on the pursuit, to find the life( quest of new) in the life. Restless days that pass by,  may not yield results, but the learning never halts. The zeal and desire to gain knowledge, keeps us going!, throughout the life!, without a goodbye!.

This haiku is written for Carry on tuesday and Haiku my heart.


Saturday, May 19, 2012

Red petals..

Red Petals, By Admin

Antique pine
Bright lotus blossoms
Lion roars

Red petals
Scattered on the blood
Wound hurt hearts

Lion roars
To guard the supreme
Antique pineIndia, these days portrayed as a country of slums and poor, was a major target of many great emperors  that the world saw. They came, looted gold, ornaments and diamonds which were sold in roadside, destroyed idols, spoilt rich architecture of the temples that had lotus and lions!. Let the antique pine get its lost charm back and the roar resound in our hearts!

This Haiku is written for Haiku Heights. The prompt for this week is Pine. 


Saturday, May 12, 2012

Zero..

Image-Life in Shadow-By AdminFrom zero
A endless journey 
Stack of mask

Swirls of joy
Shadows of sorrow
Tales of life

Stack of mask
Kid, teen, youth, adult
To zero

Most of us live our life with masks, but, we never realise that the life itself is a stack of different masks. Life involves us playing many roles at times- from zero(birth) to zero(death). Zero defines the infinite life(endless journey)- all in it's big circle- where 'the start' and 'the end' is indefinite!

This Haiku is written for Haiku Heights. The prompt for this week is Mask.

Saturday, May 5, 2012

Giant wheel..

Philospoher's Stone
Image-by Admin,@Wonder la, Bengaluru.

Clock ticks eight
Strolling under moon
For your glimpse

For your glimpse
Heart skips a beat- in
Giant wheel

Giant wheel
Eyes meet to follow arc
Ups and downs
 Attempt to use Giant wheel as a metaphor for 'love'. It takes a full circle. There are moments where it skips our heartbeats. A image also being depicted here- A boy sitting in the wheel coincidently looks into a girl standing down and end up living ups and downs of life!


This Haiku is written for Haiku Heights. The prompt for this week is Hour.

Sunday, April 29, 2012

Zestful path..


Zestful path
Showed moon in daylight
Spark live long


This is dedicated to all awesome poets of Haiku Heights  and wonderful readers. Zestful here means "enthusiastic enjoyment". Haiku challenge was a great experience, enthusiasm at its peak, lot of new ideas, different prespectives. It showed us the moon in the broad daylight!. Let's keep the spark alive and let the glory of this Haiku month prevail!


This Haiku is written for The Heights Of Haiku - April 2012. The prompt for today is Zest.

Fifty sensations..

Beach footprints
Fifty sensations
Lord, steer Stone


This Haiku is written for The Heights Of Haiku - April 2012. Thank you for having no prompt today!

Freedom of joy, freedom of expressing and freedom of enjoying voidness had made me start this blog. After the fiftieth post, the happiness remains the same. With every post, blog evovled, got better. Like the footprints in the beach, every wave that came in, that left behind corals in it. Friend, heartfelt thanks for your encouragement, help, support, comments, likes, criticisms. Lord, steer the Stone!

Friday, April 27, 2012

Tall Shadow..

Tall shadow
In the clear water
Seed crafts waves


This would have happened to most of us and wish it happens to all. In the portrait here, a couple is standing under a tree on the banks of a beautiful lake. Their love is as  pure/clear as the water of lake and is seeded/deep rooted in their hearts. A seed from the tree falls to lake, magical waves, crafts a salsa of the tall shadows!

This Haiku is written for The Heights Of Haiku - April 2012. The prompt for today is  Clarity.

World twinkles..

Courtesy
     

Glossy home
Hold back temptations
World twinkles

Modern society has become materialistic. Most of us find solace in glossy and superficial things. In the process, we have limited ourselves, stopped thinking out of box, resulting in a less innovative lifestyle. If these temptations are held back, we will soon start realising that it's not only the star that twinkles, even the world does!

This Haiku is written for The Heights Of Haiku - April 2012 and The MAG. The prompt for today is Temptation.

Thursday, April 26, 2012

Pick pearls..

Silver clouds
Drizzling melodies
Friend, pick pearls


A rainy day after a long summer brings lot of happiness. To make the most out of it, I sat in the balcony with a glass of tea, and these lines just came out!. Nature looked refreshed- cool breeze, silver clouds, musical drizzles, tiny bubbles, and the best part- the drops that slid down in a rose. My dear friend, Treasure these pearls(moments)!

This Haiku is written for The Heights Of Haiku - April 2012. The prompt for today is  Melody.

Wednesday, April 25, 2012

Shoreline..

Great pursuit
My kismet beacons
Shoreline reefs


Most of us don't heed to our inner voice, hence end up beating the bush and cursing life. Meditation is the best medicine. Kismet- Destiny always beacons. May be in a reef far away. Looking at it from the shore and feeling proud of the pursuit so far, could make the Destiny out of sight. Never rest till the goals are achieved is the message here.

This Haiku is written for The Heights Of Haiku - April 2012. The prompt for today is  Kismet.

Tuesday, April 24, 2012

Wrecked hearts..

Rain pour bliss
Your hackneyed ardours
Have wrecked hearts


Attempt to put two emotions. Both of them longing for bliss. First one, gazing at the rain Gods for a downpour after a prolonged zeal of Sun, which has resulted in dried-up crops, greenless farms. Second one, a lover who is unable to convey his/her feelings and is just hoping that the feelings become mutual!

This Haiku is written for The Heights Of Haiku - April 2012. The prompt for today is Bliss.

Monday, April 23, 2012

Roofless..

Starved eyes pray
For bright horizon
Roofless hut


World always discriminated rich and poor. This gap always increased. Prayer is the only hope for poor, praying for a square of meal, praying for basic amenities, praying for their shelter. Irony is depicted in last two lines. Mesmerized, on how the way world runs, on how we celebrate, on how we survive, on how one wishes for brightness in a roofless hut. Attempt to show the dark side of "Mesmerization".


This Haiku is written for The Heights Of Haiku - April 2012. The prompt for today is Mesmerize.

Sunday, April 22, 2012

A[ I ] Love Haiku..

Crimson rose
Hands stretch out for you
Still lasts long

One who is in true love will always be there for his/her partner. Be it in their early days or when they grow old.
Like a rose, it lasts forever and both start preserving it- may be in the middle of their diaries or may be in their bottom of hearts!

This Haiku is written for The Heights Of Haiku - April 2012. The prompt for today is Still.

Saturday, April 21, 2012

Happy Accident..

I met you
Serendipity
Stars stalk hearts


Meeting the "special one" in our life's is always special. We feel that the destiny has conspired to get us together. Beauty of this Haiku is, All three lines mean the same- "happy accident" or "pleasant surprise".

This Haiku is written for The Heights Of Haiku - April 2012. The prompt for today is Serendipity .

Friday, April 20, 2012

Zenith..

Soothing tunes
Renovates spirit
Scales zenith


At times we get dejected. Music is the best discovery of Man. Tunes have made us groove and also, as our stories have told, brought down rains, and not to forget,  regardless of situation, has brought joys and sorrows. It has no language/region/religion barriers, just the octaves. Hence, at the top is unity, unity and only unity.

This Haiku is written for The Heights Of Haiku - April 2012. The prompt for today is  Renovation.

Thursday, April 19, 2012

One to Motherland..

Calm jingles
Shield my splendid forts
Honeybees


In the history of mankind, every country has invaded and attacked. India has been a exception till date.
We have believed in peace, harmony, coexistence, and jingles have guarded our forts. Honeybees, also have these values, particularly, strong family bonds. There is a prayer here when line #2 and #3 are read together!

This Haiku is written for The Heights Of Haiku - April 2012. The prompt for today is  Honeybees.

Wednesday, April 18, 2012

Green..

Soul sings white
For glory of Peace
Life breathes green


White is mother of all colours and world is longing for peace and harmony.
We believe that our soul is the part of master. White(master) being the saviour, splits up, brings green(prosperity) to our life. 

This Haiku is written for The Heights Of Haiku - April 2012. The prompt for today is White.

Thursday, April 12, 2012

Musical night..

Poetry doesn't come out without the pain, true..
We long to relive those moments that are lost..
Pain of missing a caring hand, an amazing hug..
Or simply a melody that moves your spirit..
We had a mission, to create those moments..
At a unknown place,  moonlight on the face ..
Climate was picture perfect, heart crooning hmmm ..
Exchanging smiles, glittering eyes,Magic was all around..
We started to sing, melodies of soul of the world..
On and on, magical moments, musical night..

Wednesday, April 4, 2012

Popular Post..

This is like singing a flop song..
Lot of people here hungry for sparking sensations..
Socialising, Promoting, Publicising, Campaigning..
Here I have nothing to market..
My words although weights, will never sell..
Nor it will tell, things it's supposed to tell..
It'll continue to flow, till I find the origin..
It'll continue to glow, till I don't popularise..
This is just a  flamboyant, charismatic stone..
Popular Philosopher's Stone.. 

Monday, March 19, 2012

New life..

This was the day I wanted to live..
With the spotlight on and the music play..
My feet never had a move before..
Being stagnant, I had glued to the clay..
I wanted the breeze to wash me away..
And it finally set, the show had begun..
Poor me, heart racing and pulse high..
Rising from the shadow, I made it dance..
It's was magical, had conquered the stage..
Those moments, toils, looked spectacular..
A drop from eye, I had arrived from  dusk..
Deep in me, was the belief of the beginning..
Deep in me, was the joy of the new dawn..
Deep in me, was the realisation of a new path..

Thursday, March 1, 2012

Small Street..

You skip those words that I repeat..
Like waters that kiss you in the shore..
Every tide that comes, holds me firm..
Silver corals, holds your name, small street..
Where I make my way midst tall coconut palms..
To see a river running into vast blue sea..
Street never glows, but the sand does..
Of the street that I come, smells the best..
Of the street that I come, looks the best..
Of the street that I come, feels the best..
Of the street that I come, has my footprints..
Gives me the sense, of every beautiful wave..

Thursday, February 16, 2012

Walking Alone..

Titles are misguiding, stories are misleading..
When I can see lot of people walking alongsides..
When I can see  hundreds of spotlights beaming..
I knelt down, to tangle my shoe lace..
With a old song setting up the mood..
I took a moment, looked behind..
Journey looked beautiful, with flowers all over..
A passerby overlooked, I could sense the fear..
Fear of the virtual world that makes man, a machine..
Fear of losing those moments that made me walk..
I took a leap, flying away, to the reality..
Walking alone, Running thoughts, and a old tune..

Monday, January 30, 2012

Transitions..

I hear the tickling sound of the clock..
Never felt the gap between moments..
Every pause, Every pulse, made me breathe..
Lot of unfamiliar faces I see around..
Lot of people holding hands and walk..
Lot of vehicles in a hurry to reach the end..
I think about the place that used to be my endpoint..
Where greenery enriched the beauty of landscape..
Where I had time to imagine the flowing waters..
Where I had option to choose over seashores..
Where I had stories to read from every stone..
I smile, glimpses of familiar faces in my eyes, I smile..

Saturday, January 28, 2012

White Rose..

Words seem to have dried up..
In a desert that has a red rose..
The one, that I planted for you..
Daily toil has made it smile..
Now I wish these petals float..
In a bowl of water I have fetched..
Which would survive in my quest..
Of another rose, & the white petals..

Tuesday, January 17, 2012

After a break..

I went on a quest for new words..
Thirty days are too long, a moon's journey..
I had a pact, not to comeback with old sentiments..
Sentiments, the feelings, those I never felt..
I lay down to see the blue sky giggle at me..
At my experiements, at my experiences..
I notice a new energy, beaming out of my eyes..
As if it's a new dawn, new road, new world..
I welcome, in a old diary, a new story..